Sercem przy Słowie - rozważanie na III niedzielę zwykłą w roku A

przez Admin

 

"Odtąd Jezus zaczął nauczać". Ewangelia odczytywana w III niedzielę zwykłą w roku A wprowadza nas w moment, w którym zbawcza misja Jezusa ukazuje się w sposób jawny i publiczny, poprzez głoszenie wezwania do nawrócenia. Pochylmy się nad Słowem, które Bóg kieruje do nas i wsłuchajmy się w nie naszym sercem.

 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje naszego Pana u progu publicznej działalności. Głoszenie Dobrej Nowiny rozpoczyna Jezus nie od przedstawicieli elit religijnych czy możnowładców, ale od pogrążonych w ciemnościach grzechu pogan.

Mistrz z Nazaretu pokazuje, że nie ma takiej ciemności, która byłaby dla Niego zbyt ciemna, takiego grzechu, którego nie mógłby wybaczyć, takiego człowieka, który nie byłby wart Jego obecności i uwagi.

 

Jezus nie tylko przechodzi przez Galileę, ale osiedla się tam. Zamieszkuje pośród ludzkich słabości, aby właśnie w tej krainie nawoływać do nawrócenia - do zmiany nie tylko postępowania, ale także myślenia. Postawa Jezusa całkowicie wywraca dotychczasowy porządek świata, łamie schematy, otwiera na nowość. Wreszcie, zaprasza do udziału w tej nowości.

 

Otwórzmy się na Słowo Boże i pozwólmy mu ewangelizować nasze mroczne krainy śmierci, by mogło w nich zapanować światło Jego życia.

 

s. Faustiana

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 4,12-23)

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».


Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim.
A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

 

Wróć