S. Mirona Turzyńska - Honorowym Obywatelem Gminy Dziemiany

przez administrator

Honorowy Obywatel Dziemiany 2014

Rada Gminy Dziemiany uchwałą Nr XLIX/255/14 z dnia 25 lutego 2014 r. nadała Przełożonej Prowincjalnej, S. Mironie Turzyńskiej tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dziemiany.

 Zdjęcia z tej uroczystości

Uroczystość odbyła się w Ośrodku Kultury w  Dziemianach podczas XLIX sesji Rady Gminy Dziemiany według porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Dziemiany w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dziemiany.
  5. Odsłonięcie pamiątkowego portretu.
  6. Wystąpienie z wykładem wprowadzającym Honorowego Obywatela Gminy Dziemiany Siostry  Mirony – Barbary Turzyńskiej.
  7.  Zakończenie obrad

Po rozpatrzeniu projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Rolbiecki przybliżył zebranym gościom osobę i działalność S. Mirony Turzyńskiej na rzecz Gminy Dziemiany, nastepnie Wójt Gminy p. Leszek Pobłocki złożył gratulacje i życzenia. W kolejnym punkcie spotkania S. Mirona Turzyńska wygłosiła referat: Rola wiary i tradycji w wychowywaniu młodego pokolenia.

Kolejne wystąpienie miał Ks. Bp Diecezjalny Ryszard Kasyna, który w krótkich słowach podkreślił wagę słów: życie ma sens. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziemianach przedstawiły program artystyczny przybliżający postać Ks. Prof. Janusza Pasierba - piewcy małych ojczyzn z okazji obchodzonego na Kaszubach - Roku Ks. Pasierba. Po części artystycznej, S. Mirona otworzyła wystawę poświęconą wybitnemu pisarzowi i historykowi.

Uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dziemiany zebrała najbliższą rodzinę S. Mirony Turzyńskiej, duchowieństwo, Siostry Franciszkanki, koleżanki i kolegów z ławy szkolnej, sołtysów, nauczycieli i dyrektorów szkół, radnych Gminy Dziemiany i powiatu kościerskiego, różne delegacje. O oprawę artystyczną zadbało Koło Gospodyń Wiejskich w Dziemianach. Cała uroczystość upłynęła w miłej, radosnej i rodzinnej atmosferze.

 

Wróć